KANUN TATACARA JENAYAH AKTA 593 PDF

kepada ungkapan “Pegawai Penjaga Daerah Polis” oleh kanun tatacara jenayah [Akta ];. “pengedaran” mempunyai makna yang sama. MPHONLINE | KANUN TATACARA JENAYAH (AKTA ) & KAEDAH-KAEDAH | | UNKNOWN | Books | Law-and-Statutes. DI BAWAH KUASA AKTA PENYEMAKAN UNDANG-UNDANG dengan kematian itu, mungkin diadakan di bawah Kanun. Page 7. Tisu Manusia. 7. Tatacara Jenayah [Akta ], kecuali dengan persetujuan bertulis.

Author: Fenritaur Shakaramar
Country: Turkmenistan
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 23 January 2015
Pages: 378
PDF File Size: 17.64 Mb
ePub File Size: 13.94 Mb
ISBN: 170-3-34250-443-7
Downloads: 84189
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kishura

Published on Jan View 40 Download 0. Tajuk ringkas dan pemakaian 2. Bidang kuasa Jenayah Mahkamah Syariah 3.

Kanun Tatacara Jenayah (Akta ) & Kaedah-Kaedah | Zenithway Online Bookstore

Tajuk ringkas dan pemakaian 1. Bidang kuasa Jenayah Mahkamah Syariah 2. Mahkamah Syariah yang ditubuhkan dengan sempurnanya di bawah mana-mana undang-undang dalam sesuatu Negeri dan diberi bidang kuasa ke atas orang yang menganuti agama Islam dan berkenaan dengan mana-mana perkara yang disebut satu persatu dalam Senarai II bagi Senarai Negeri dalam Jadual Kesembilan kepada Perlembagaan Persekutuan adalah dengan ini diberi kanin 6 Undang-Undang Malaysia AKTA kuasa berkenaan dengan kesalahan terhadap rukun agama Islam oleh orang yang menganuti agama tersebut yang boleh ditetapkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis: Dengan syarat bahawa bidang kuasa sedemikian tidaklah boleh dijalankan berkenaan dengan apa-apa kesalahan yang boleh dihukum penjara selama tempoh melebihi tiga tahun atau denda melebihi lima ribu ringgit atau sebatan melebihi enam kali atau apa-apa gabungan hukuman tersebut.

  FR107 SOD-123 PDF

Segala kesalahan di bawah hukum Syarak yang sebelum mula berkuatkuasanya Akta ini, yang berhubungan dengan Negeri-Negeri di Semenanjung Malaysia dan yang sebelum mula berkuatkuasanya Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah Pindaan dan Perluasan [Akta A] atka berhubungan dengan Negeri-Negeri Sabah dan Sarawak telah dibicarakan oleh mana-mana Mahkamah yang disebut terdahulu hendaklah disifatkan telah dibicarakan dengan sah seolah-olah bidang kuasa yang berkenaan dengannya telah diberi kepada Mahkamah tersebut oleh undang-undang Persekutuan.

Akta – Akta Surat Kuasa Wakil Akta Perwakilan Kuasa [Akta ]: Arkitek [Akta ].

Kuasa melantik ahli Lembaga Documents. Akta kanun acara jenayah Documents. Akta adalah amat ringkas.

Ia menetapkan had maksima kuasa penghukuman Mahkamah Syariah di Semenanjung Malaysia serta Akta Jenayah Komputer Penggodaman Documents. Kanun Prosedur Jenayah Akta Education.

Akta – Akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) pdf

Akta Kebankrapang. Kanun Tanah Negarah.

Kanun Acara Jenayah Aktai. Kanun Keseksaan Aktaj. Kaedah-kaedah Penggulungan SyarikatDocuments. Surat Kuasa Akta Kelahiran Documents.