DOLENC TRANSFORMATORI PDF

Transformatori Dolenc. TRANSCRIPT. top related. Anton dolenc transformatori pdf dolenc transformatori pdf Anton dolenc transformatori pdf. Title, Transformatori I i II Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu. Author, Anton Dolenc. Publisher, Elektrotehnički fakultet, Length, pages. Export Citation. Get this from a library! Transformatori I i II. [Anton Dolenc].

Author: Kinris Fenritaxe
Country: Estonia
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 19 November 2006
Pages: 119
PDF File Size: 9.17 Mb
ePub File Size: 10.35 Mb
ISBN: 717-5-57391-145-5
Downloads: 85320
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mikagrel

Transformatori Dolenc – [PDF Document]

Published on Oct View 64 Download 2. Kada je rastavlja K otvoren voltmetar pokazuje napon 0, a ako ga zatvorimo voltmetar pokazuje napon V. Koliki je linijski napon izvora? Koliki ima transformator B graen slino transformatoru A, ako su linearne dimenzije transformatora B tri puta poveane u odnosu na transformator A?

Kolika e struja tei u kratkospojenom namotu transformatora? Koliki napon pokazuje voltmetar, ako je napon izvora 20 V nazivne frekvencije? Kolikom dolec se transformator smije opteretiti uz uvjet da ukupni gubici ne budu vei od nazivnih? Gubici zbog histereze proporcionalni su kvadratu indukcije. Na transformatoru je izveden pokus praznog hoda ime su dobiveni sljedei podaci: Pokusom optereenja transformatora dobiveni su sljedei podaci: Na osnovu poznatih podataka skicirajte fazorski dijagram transformatora za provedeni pokus optereenja.

  ESFEROCITOSE HEREDITARIA PDF

Viduthalai – Anton Balasingham

Transformator uzima iz mree u praznom hodu W. Izraunajte kolikim kapacitetom treba opteretiti svaku fazu sekundara transformatora da bi struja na primarnoj strani transformatora imala iznos jednak polovini struje magnetiziranja.

Omske otpore i rasipanje zanemariti. Izraunati struju faze sekundara i struju faze primara, te fektor snage cos na primarnoj strani za sluaj kada je trasformatori faza sekundara optereena kondenzatorom kapaciteta F prema slici. Da li se pri toma i u kojim granicama mijenja indukcija u jezgri? Shematski prikazite nemote transformatora jednofazno i oznaite pripadne brojeve namota za pojedine regulacijske poloaje.

Napon izvora je 3 kV, a frekvencija je Hz. Koji su nazivni podaci transformatora Sn’, uk’, ur’ u takvim uvjetima? Koliki su linijski naponi na sekundaru ako je primar transformatora prikljuen na nazivni napon?

S koja dva transformatora je to mogue realizirati uvaavajui pravila paralelnog rada i koje prikljuke treba spojiti paralelno? Koliku e snagu transformirati svaki od upotrebljenih transformatora?

Za transformatore su jo poznati podaci napona kratkog spoja: Izraunati dozvoljeno trajanje preoptereenja za: Transformator u pogledu zagrijavanja promatrati kao homogeno tijelo. Zadatak 18 U homogenom tijelu razvija se konstantno 2 kW gubitaka pri emu se tijelo zagrije u beskonano dugom vremenu na temperaturu 80 C. Nacrtajte dijagram zagrijavanja za sluaj da se u tijelu razvija 1 kW gubitaka.

  EL ASCENSO DEL HOMBRE J.BRONOWSKI PDF

Transformatori I i II – Anton Dolenc – Google Books

Ovo su izolacioni transformatori napravljeni da snabdevaju Torusni transformatori – Uvod Documents. Osnovi elektrotehnike – Transformatori Documents. Predavanja – Transformatori – Documents. Meuinduktivitet i zrani transformatori Education. AGU Katalog – strujni transformatori Documents.

Transformatori – vts- masine Energetski Uinkoviti Distribucijski Transformatori Documents.

Elektricni transformatori i generatori Documents. Motori i Transformatori Documents. Meuinduktivitet i zrani transformatori slike Engineering.