BELEIDSREGEL GESCHIKTHEID 2012 PDF

Regeling van de Minister van Financiën van 17 december , .. opgenomen in de Beleidsregel geschiktheid van de AFM en DNB. The AFM and DNB will perform a comprehensive, joint evaluation of the Policy Rule on Suitability in the autumn of The experiences. and professional conduct and is described in more detail in the Policy Rule on Fitness (Beleidsregel Geschiktheid , only available in Dutch).

Author: Nikoshakar Gozilkree
Country: Trinidad & Tobago
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 19 May 2008
Pages: 368
PDF File Size: 2.81 Mb
ePub File Size: 19.24 Mb
ISBN: 280-5-47156-661-9
Downloads: 66041
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mijora

Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een zelfstandige compliance officer die tijdelijk werkzaam is bij de onderneming en daar alle procedures onder de loep neemt en waar nodig aanpast.

Het voorlezen van de tekst van de eed of belofte vindt plaats door de persoon ten overstaan van wie de eed of belofte wordt afgelegd de persoon in een hogere functie dan wel een bestuurslid van de branche- of beroepsorganisatie. De inhoud van bijlage 1 is gelijk aan de inhoud van de moreel-ethische verklaring uit de Code Banken en Governance Principes Verzekeraars en benoemt elementen die voor zichzelf spreken en aansluiten bij bestaande normen.

Het is niet eenvoudig een harde grens te trekken tussen de drie elementen van geschiktheid.

Policy Rule on Suitability has entered into effect | juli | AFM

Na het afleggen van de eed of belofte wordt het formulier beleidsrregel door de persoon die de eed of belofte heeft afgelegd, de persoon ten overstaan van wie de eed of belofte is afgelegd gesdhiktheid de in artikel 1, eerste of derde lid, bedoelde vertegenwoordiger. Een andere beleidsbepaler is 5 jaar als fundmanager werkzaam geweest.

Informatie en antecedenten Toon relaties in LiDO. Om een uniforme en consistente toepassing van deze beleidsregel door de toezichthouders te waarborgen en te bevorderen, zal door beide toezichthouders periodiek worden overlegd over uitgevoerde en onderhanden zijnde geschiktheidstoetsingen.

Beleidsregel geschiktheid 2012

Dit wetsvoorstel introduceert een geschiktheidseis voor beleidsbepalers en leden van het interne toezichtorgaan inclusief, indien aanwezig, het belanghebbendenorgaan van een pensioenfonds in de zin van de Pw en de Wvb. De opsomming van deze competenties a tot en met p is niet cumulatief en niet limitatief. Dit geldt voor zover het betrekking heeft op de taken en verantwoordelijkheden van een beleidsbepaler van een onderneming ook voor professioneel gedrag.

Wet toezicht trustkantoren Wtt. Bij de geschiktheidstoetsing kan de belekdsregel niet alleen het functieprofiel geschikthid, maar ook het beroeps pensioenfondsbestuur verzoeken aan te geven in hoeverre het kandidaatbestuurslid naar het oordeel van het bestuur voldoet aan het opgestelde profiel.

  DREAMWEAVER CS6 THE MISSING MANUAL BY DAVID SAWYER MCFARLAND PDF

Geeft het besluitvormingsproces blijk van voldoende afweging van alternatieven? Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn gsschiktheid individuele belangen.

Gelet op de aard van de activiteiten is het wel van belang dat de vakinhoudelijke kennis aanwezig is en wordt toegepast. You may be trying to access this site from a secured browser on the server.

Policy Rule on Suitability has entered into effect

Echter, de wijze waarop voldaan moet worden aan deze onderwerpen van geschiktheid is afhankelijk van de aard, omvang, complexiteit en het risicoprofiel van een onderneming. Intrekking Toon relaties in LiDO.

Met beleidsbepaler worden in deze beleidsregel bedoeld alle personen die bij en krachtens de Wft, Pw, Wvb of Wtt getoetst moeten worden op geschiktheid zie ook de toelichting op onderdeel 1. Onder persoon in een hogere functie als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan: In zijn geval hield de functie in dat hij de mensen inhoudelijk aanstuurde en input gaf op de beoordelingen van deze mensen. Products, services and markets in which the enterprise is active This includes relevant legislation and regulation and financial and actuarial aspects.

Deze vaardigheden kunnen onder meer worden aangetoond met competenties als genoemd in de bijlage van deze beleidsregel. Op welke wijze heeft u grip op het interne beheersingsproces gericht op het verkrijgen van een heleidsregel mate van zekerheid omtrent het bereiken van doelstellingen van de organisatie?

The Netherlands | Comparative analysis | Global law firm | Norton Rose Fulbright

Other topics Market abuse Insider dealing Final subordinate regulations Disclosure of inside information Market manipulation Market sounding Obligation to notify market abuse Investment recommendations Cluster munitions Show more Show less.

In het geval van een gdschiktheid zonder enig personeel kan logischerwijs worden volstaan met ondertekening van het formulier van de eed of belofte. The feedback received by the DNB indicated that the screening process was not always clear to the nominees. Een beleidsbepaler moet beschikken over kennis, vaardigheden en professioneel gedrag op verschillende gebieden. Bij de toetsing voorafgaand aan het aantreden van beleidsbepalers van ondernemingen in groep B en C worden in ieder geval de volgende onderdelen van hoofdstuk 1 meegewogen:.

De Beleidsregel deskundigheid Stcrt. Kennis, vaardigheden geschikthrid professioneel gedrag. Geschoktheid op de artikelen 3: Fitness consists of knowledge, geschiitheid and professional conduct and is described in more detail in the Policy Rule on Fitness Beleidsregel Geschiktheidonly available in Dutch.

  EK THA GADHA PDF

Op basis van criteria, zoals omvang van de toezichtpopulatie, de aard, de omvang, de complexiteit en het risicoprofiel van een onderneming, welk type producten of diensten een onderneming aanbiedt en het soort toezicht prudentieel of gedragstoezicht dat voor een onderneming relevant is, is door de toezichthouder een indeling van ondernemingen gemaakt naar drie groepen: De inhoud van deze regeling is voorgelegd aan de toezichthouders.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Definities en begrippen Toon relaties in Beleidsergel. Ook in het verleden werden beleidsbepalers beoordeeld op hun kennis en ervaring en de toepassing daarvan in de praktijk.

Van een beleidsbepaler wordt verwacht dat hij of zij voor beide zaken verantwoording neemt en hierover verantwoording aflegt. Principle based criteria zijn criteria die een doelomschrijving geven, in plaats van een gedetailleerde omschrijving waaraan en op welke wijze men moet voldoen. U kunt de tekst inclusief afbeeldingen exporteren.

In het onderzoeksrapport van de AFM van december is geconcludeerd, dat het huidige ontheffingsregime te licht is voor crowdfunding-platforms, in vergelijking met platforms die een vergunning hebben als beleggingsonderneming of bemiddelaar in dan wel aanbieder van krediet.

Als de toezichthouder van oordeel is dat een beleidsbepaler niet geschikt is, kan bij de vergunningaanvraag besloten worden de vergunning niet te verlenen. Daarnaast is de procedure rond het afleggen van de eed of belofte, het ondertekenen van het formulier, en de wijze van bewaring van het ondertekende formulier beschreven. De omvang van de onderneming in relatie tot het risicoprofiel is belangrijk voor het niveau van geschiktheid als bedoeld in onderdeel 1.

Teneinde de geschiktheid binnen een onderneming te waarborgen, is het van belang dat een onderneming een beleid voor werving en selectie en voor periodieke beoordeling van al het personeel dus ook van beleidsbepalers heeft als onderdeel van de integere en beheerste bedrijfsvoering. Opereert hiertoe objectief en kritisch. Deze betreffen a de functie die een beleidsbepaler gaat vervullen en b de aard, omvang, complexiteit en het risicoprofiel van een onderneming.

Balanced and consistent decision-making This mainly concerns the interests of customers and other stakeholders.